Privacybeleid & Cookies


Werkvereniging, gevestigd aan de Middelweg 73 a, 3956 TL Leersum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Werkvereniging
Middelweg 73 a
3956 TL Leersum

06 24 66 86 11 (Roos Wouters)
info@werkvereniging.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Werkvereniging verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@werkvereniging.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Werkvereniging verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling en/of doorlopend lidmaatschap en voor het versturen van facturen. 
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om de diensten en services die jij van ons afneemt te kunnen identificeren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Werkvereniging verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Werkvereniging verwerkt jouw persoonsgegevens in de volgende computerprogramma’s of -systemen

Autorespond

Autorespond is het beheersysteem van onze leden en ons factureringssysteem. Autorespond is een Nederlands bedrijf en de webserver waarop de Autorespond database draait staat in Nederland.

Als jij je op www.werkvereniging.nl aanmeld voor Jouw Stem of deelnemer (lid) wordt van Werkvereniging dan wordt je voor- en achternaam, je adresgegevens en je e-mailadres opgeslagen in de Autorespond database.

Als je je afmeldt voor Jouw Stem of je lidmaatschap opzegt bewaren we nog maximaal 2 jaar je persoonsgegevens of langer als wij daarvoor wettelijk verplicht zijn. Zie ook hoofdstuk Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Mollie

Mollie is een Nederlands betaalsysteem voor online transacties.

Als je een Werkvereniging factuur betaalt via iDeal of via automatische incasso wordt de tenaamstelling van de bankrekening en het IBAN bankrekeningnummer waarmee je afrekent in Mollie geregistreerd. Mollie bewaart persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn. Wij sturen alleen het factuurnummer naar Mollie en nooit jouw persoonsgegevens. Jij voert zelf bij Mollie persoonsgegevens in om de betaling door te voeren.

Omdat jij zelf de betaling uitvoert in het betaalsysteem van Mollie is een verwerkersovereenkomst tussen Werkvereniging en Mollie niet noodzakelijk.

Zie de privacyverklaring van Mollie: https://www.mollie.com/nl/privacy

TypeForm

TypeForm is een Spaanse dienst voor online formulieren en enquetes.

Voor de Jouw Stem functionaliteit maken we gebruik van TypeForm. In sommige gevallen wordt jouw naam en Werkvereniging lidmaatschapsnummer met TypeForm gedeeld.

Zie de privacyverklaring van Typeform: https://admin.typeform.com/to/dwk6gt

Laposta

Laposta is een Nederlandse aanbieder van een nieuwsbrief systeem. Je kunt Laposta vergelijken met MailChimp. De servers van Laposta staan in Nederland.

Werkvereniging gebruikt Laposta om nieuwsbrieven te versturen. Jouw naam en e-mailadres worden uit Laposta verwijderd zodra je je van de nieuwsbrief afmeldt.

Zie de privacyverklaring van Laposta: https://laposta.nl/privacy-statement

Onze website

Als je www.werkvereniging.nl bezoekt slaat de webserver in logbestanden informatie op over je bezoek zoals IP-adres en welke bestanden je browser heeft opgevraagd.

Werkvereniging analyseert de logbestanden als de website foutmeldingen geeft om problemen met de website te achterhalen en oplossen. 

De logbestanden worden na 2 maanden van de webserver verwijderd. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Werkvereniging deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Werkvereniging blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Naam verwerker Jurisdictie Welke gegevens Doel
TypeForm Spanje Naam, Werkvereniging lidmaatschapsnummer Voor het verwerken en combineren van de Jouw Stem resultaten.
Laposta Nederland Naam, e-mailadres. Deze gegevens gebruiken wij om jou onze nieuwsbrief te kunnen versturen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Werkvereniging neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Werkvereniging) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Werkvereniging bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Sommige persoonsgegevens bewaren we volgens wettelijke bewaartermijnen.

Zie hoofdstuk Werkvereniging verwerkt jouw persoonsgegevens in de volgende computerprogramma’s of -systemen voor specifieke informatie over hoelang wij jouw persoonsgegevens bewaren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Werkvereniging gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw Mijn Werkvereniging account (https://mijn.werkvereniging.nl). Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Werkvereniging en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@werkvereniging.nl

Werkvereniging zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Werkvereniging wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Werkvereniging neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op  via info@werkvereniging.nl.

Laatst bijgewerkt januari 2023.