Algemene voorwaarden


Jouw Stem

Jouw Stem is een doorlopend onafhankelijk onderzoek dat de behoeften van Modern Werkenden onpartijdig in kaart brengt en openbaar maakt. Open source, geanonimiseerd en zonder commerciële belangen.

Meedoen aan Jouw Stem is gratis. Je meldt je aan voor Jouw Stem om ervoor te zorgen dat we je niet telkens dezelfde profielvragen hoeven stellen. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens nooit aan derden en je kan je altijd weer uitschrijven. Deelname aan de verschillende online onderzoeken is altijd op vrijwillige basis.

Als je meedoet met Jouw Stem ben je géén lid/deelnemer aan het netwerk van de Werkvereniging.

Het Netwerk

Definities

a. vereniging: Ledenvereniging de Werkvereniging.
b. deelnemer: een lid van het netwerk van de vereniging.
c. bestuur: het bestuur van de vereniging.
d. ledenraad: de algemene vergadering van de vereniging, bestaande uit een aantal van thans achttien (18).

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de deelnemers aan het netwerk van de Werkvereniging.

Deze algemene voorwaarden treden niet in de plaats van wettelijke regelingen.

Deze algemene voorwaarden liggen ter inzage op de locatie van de Werkvereniging te Amsterdam (Frederiksstraat 100).

De vereniging kan niet afwijken van deze algemene voorwaarden, tenzij dat uitdrukkelijk is overeenkomen met de deelnemer aan het netwerk en de afwijking niet in diens nadeel is. Afwijkingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen.

Lidmaatschap

Alleen natuurlijke personen kunnen deelnemer worden van het netwerk van de Werkvereniging. De minimumleeftijd waarop een lidmaatschap kan worden aangegaan is 18 jaar.

Aanmelding voor deelname aan het netwerk geschiedt via de aanmeldmethode op de website te gebeuren.

De deelname aan het netwerk van de Eerkvereniging wordt automatisch verlengd, tenzij de deelnemer voor 1 november van het lopende jaar per e-mail opzegt bij de Werkvereniging. De deelname wordt dan beëindigd met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar.

Deelname aan het netwerk is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

Deelname eindigt; door de dood van de deelnemer; door opzegging door de deelnemer; door opzegging door de Werkvereniging; door ontzetting.

Kijk voor meer uitgebreide informatie in de statuten.

Contributie

Iedere deelnemer aan het netwerk van de Werkvereniging is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

De deelnemers zijn gehouden aan een door de ledenraad vastgestelde contributie te betalen, tenzij zij daarvan door het bestuur geheel of gedeeltelijk zijn vrijgesteld.

Na inschrijving ontvangt de nieuwe deelnemer een mail met het verzoek een profiel aan te maken om in te kunnen loggen, om zo gebruik te kunnen maken van ons on- en offline netwerk. De verschuldigde contributie wordt geïnd middels automatische incasso.

De contributie wordt elk jaar geheven vanaf de datum van inschrijving.

Opzeggen

Opzeggen moet minimaal 1 maand vóór de volgende betaaltermijn. Elke deelnemer kan de datum van de volgende betaaltermijn vinden op de Mijn lidmaatschap pagina.

Aansprakelijkheid

De Werkvereniging is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, die in verenigingsverband, direct of indirect, op welke wijze dan ook wordt veroorzaakt. De deelnemer aan het netwerk van de Werkvereniging vrijwaart de Werkvereniging voor elke aansprakelijkheid voor schade die in verband met de uitvoering van werkzaamheden door of middels de dienstverlener/leverancier, direct of indirect, ontstaat.

Schade melden

Schade, die de dienstverlener/leverancier in verband met de uitvoering van zijn werkzaamheden of middels zijn producten, direct of indirect, op welke wijze dan ook heeft veroorzaakt, dient gemeld te worden bij de betreffende dienstverlener/leverancier.

Facturen

Facturen die betrekking hebben op contributie worden jaarlijks aan het begin van het jaar verzonden of gedurende het jaar ingeval het lidmaatschap gedurende het jaar aanvangt.

Facturen die betrekking hebben op geleverde producten of diensten worden binnen 30 dagen na het leveren van het product of de dienst aan de deelnemer aan het netwerk verzonden.

Tenzij anders vermeld dienen facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op de aangegeven wijze.

Betalingen van contributie, producten of diensten die per automatische incasso geschieden worden bij niet-inbaarheid na twee weken nogmaals ter inning aangeboden.

Alvorens maatregelen tot inning te nemen zal de Werkvereniging de deelnemer een betalingsherinnering sturen, waarin nogmaals het factuurbedrag, eventueel vermeerderd met de rentekosten, staat vermeld.

Bij niet tijdige betaling van de contributie, facturen van producten of diensten is de deelnemer de te berekenen administratiekosten verschuldigd.

Van niet of niet-tijdige betaling is sprake indien de deelnemer in gebreke blijft enig verschuldigd bedrag binnen de aangegeven termijn te voldoen, indien automatische incasso niet mogelijk blijkt of indien een stornering van een automatische incasso plaatsvindt.

Indien dertig dagen na de tweede aanmaning de verschuldigde contributie niet is voldaan of is gestorneerd, is het lidmaatschap, zonder dat enige schriftelijk opzegging door de vereniging verschuldigd is, van rechtswege beëindigd.

Indien dertig dagen na de tweede aanmaning de betaling van het geleverde product of de geleverde dienst niet heeft plaatsgevonden, of indien stornering plaatsvindt, worden nog te leveren producten of diensten opgeschort.

Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder de kosten wegens juridische bijstand, verband houdend met het incasseren van verschuldigde bedragen, zijn voor rekening van de deelnemer. De buitengerechtelijke kosten worden daarbij vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,-.
Gebruikmaken van dienstverlening zonder deelnemer te zijn

Mocht gebruik gemaakt worden van de producten en/of diensten van de vereniging zonder lidmaatschap dan worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

Donateurs

Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.

Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren.

Annuleren van diensten

Bij het annuleren van diensten van de vereniging door een deelnemer binnen 24 uur voordat de dienst geleverd zou worden komen door de vereniging reeds gemaakte of gezien het tijdstip van annuleren onvermijdelijk nog te maken kosten voor rekening van de deelnemer. Klussen die gepland zijn voor de maandag kunnen tot uiterlijk vrijdagochtend voorafgaand aan de betreffende maandag 12.00 uur kosteloos worden geannuleerd.

Annuleren van diensten van de vereniging door een deelnemer kan daarnaast kosteloos plaatsvinden indien de vereniging dit redelijk acht.

Privacy en geheimhouding

Bij de uitvoering van de dienstverlening wordt gehandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

De vereniging en eventueel door de vereniging ingeschakelde en gecontracteerde derden hebben de plicht tot geheimhouding van alle zaken betreffende de deelnemers die hen uit hoofde van hun functie ter kennis zijn gekomen en waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat zij tot geheimhouding daarvan zijn gehouden. Deze geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van het contract van kracht.

Met derden die door de vereniging worden ingeschakeld wordt een overeenkomst gesloten waarin in ieder geval een bepaling is opgenomen waarin deze derde aangeeft eveneens te handelen conform de Wet bescherming persoonsgegevens.
Aanvullende bepalingen

De vereniging heeft de bevoegdheid te allen tijde dit reglement (tussentijds) te wijzigen en/of aanvullende voorwaarden te stellen. De deelnemers worden hiervan op de hoogte gesteld.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de vereniging.

Op het lidmaatschap is het Nederlands recht van toepassing.

Het correspondentieadres van de vereniging is: Middelweg 73 a, 3956 TL Leersum. Het e-mailadres van de vereniging is: info@werkvereniging.nl.

Vastgesteld door het bestuur op 1 maart 2017.